Zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

articles

Zarzadzenie Nr 0151 - 17/2007 w sprawie : wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzeźnica...

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości

 

 

 

1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umów z podmiotem uprawnionym do obioru odpadów komunalnych.

 

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Brzeźnica na odbieranie odpadów komunalnych. >>> pobierz


2. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, są zobowiązani do niezwłocznego podpisania z podmiotem uprawnionym, umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie osadnika oczyszczalni ścieków

 

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Brzeźnica na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych . >>> pobierz


3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przechowywania dowodów w postaci umów zawartych z uprawnionym podmiotem za usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wystawionych przez ten podmiot faktur oraz dokumentów potwierdzających wykonanie przez okres 2 lat od daty jego wystawienia.

 

ekoportal