Informacja dotycząca nowego systemu gospodarowania odpadami

1_copy

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa nakłada na gminę obowiązek stopniowego wprowadzania nowego systemu gospodarki odpadami polegającego na przejęciu przez gminę odpowiedzialności za odpady i ustaleniu opłat od mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.


Gmina ma 18 miesięcy od wejścia w życie ustawy na wprowadzenie na swoim terenie nowego sposobu zarządzania odpadami. Odbiór odpadów na nowych zasadach zacznie obowiązywać najpóźniej od dnia 1 lipca 2013 r. Wówczas właściciele nieruchomości będą zobowiązani wnosić do gminy tzw. opłatę za gospodarowanie odpadami. Do tego czasu właściciele nieruchomości mają obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych na dotychczasowych zasadach, tj. na podstawie zawartych umów z podmiotom posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Brzeźnica w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy lub wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy.

Na stronie internetowej www.archiwum.brzeznica.pl w zakładce Ochrona Środowiska będziemy zamieszczać wszystkie informacje na temat wprowadzania nowego systemu gospodarki odpadami na terenie gminy.

Szczegółowe informacje na temat nowego systemu zagospodarowania odpadów znajdują się na stronie Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl/komunalne.

 

OBOWIĄZEK WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

 

1. Oświadczenie - pobierz
2.  Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej - pobierz

 

2

 

ekoportal